Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Appunto Oy

Linnankatu 3 20100, Turku

Y-tunnus:

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sofia Casagrande

sofiacasagrande@yahoo.com

3. Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi sekä käsittely kuten myös asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää yrityksen toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Käyttötarkoitus voi olla myös kohdennetun sisällön tuottaminen.

Henkilötietoja käsittelemme henkilötietolain (1999/523) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterissä olevia tietoja käyttää yrityksen omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Jos käytämme asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, tarkoittaa se sitä, että osia rekisteritiedoista voidaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimelle esimerkiksi teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan yrityksen asiakassuhteen ylläpitämisen teknisten rajapintojen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Edustamansa yhteisö
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot aikaisemmista tilauksista
  • Hinta- ja maksutietoja
  • Tilinumero

6. Säännonmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä ostoksista yrityksen liikkeessä, sähköpostilla tai asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Nimi – ja yhteystietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluita tarjoavilta yrityksiltä sekä viranomaisilta. Tietoja voidaan saada myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen. Asiakkaiden muista toimista digitaalisessa ympäristössä voidaan saada tietoja yhteistyökumppaneiden sivustoista, tietojärjestelmistä tai muista digitaalisista lähteist, joihin kirjaudutaan sähköisen kutsun kautta, evästeiden kautta tai käyttämällä asiakkaalle annettuja tunnuksia.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemuksen perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet sitä estä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

1.) Manuaalinen aineisto: Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa tiloissa. Vain ne jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, ovat oikeutettuja käsittelemään manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

2.) ATK:lla käsiteltävät toiminnot: Ainoastaan määrätyillä yrityksen ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritetyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.

10. Evästeet

Evästeitä saatetaan käyttää sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi tai toimintojen mahdollistamiseksi.

Eväste (’’cookie’’) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle ja se voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja evästeistä löytyy osoitteessa www.aboutcookies.org

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käytön muokkaamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden kieltäminen voi vaikuttaa siihen, että jotkin toiminnot eivät toimi oikein.

11.Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön tai yrityksen hallitukseen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai italiaksi. Tarkastuspyynnössä tulee olla allekirjoitus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä tai suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä oleva henkilötieto joka on käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Oikaisu- tai korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä rekisterin yhteyshenkilölle tai yrityksen hallitukselle.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi sekä millä perusteilla.

Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä.

Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen korjauspyynnön keskeyttämisestä jossa mainitaan syyt keskeyttämiselle. Asianomainen voi saattaa keskeytyksen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin  sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin jota varten ne on kerätty tai käsittelyyn ei ole muuta laillista perustetta. Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot sekä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus.